• Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam

Privacy- en cookieverklaring van Aertery

Laatst gewijzigd januari 2020

 

Inhoud

1     Inleiding.

2     Aertery als verantwoordelijke.

3     Aertery als verwerker

4     Doeleinden en grondslagen van gegevensverwerkingen.

5     Gegevens die Aertery verwerkt

6     Derden die gegevens verwerken.

7     Cookies.

8     Links naar andere partijen.

9     Rechten van de gebruiker

10        Bewaartermijnen.

11        Beveiliging.

12        Datalekken.

13        Contactgegevens van Aertery.

14        Begrippenlijst

 

1. Inleiding

Dit is de privacy- en cookieverklaring (hierna: verklaring) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aertery B.V., gevestigd te Rotterdam (KvK-nummer 24411871) en kantoorhoudende aan Westblaak 96 te (3012 KM) Rotterdam.

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van Aertery. ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: gegevens). Onder ‘gebruikers’ van Aertery vallen de bezoekers van haar websites en de afnemers van haar producten en diensten c.q. haar opdrachtgevers. De gebruiker verklaart hierbij deze verklaring te hebben gelezen.

Deze verklaring geeft informatie over hoe wij omgaan met de gegevens die we van onze gebruikers verwerken. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over ons beveiligingsbeleid en de rechten van de gebruiker.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met de gegevens van onze gebruikers en we zijn er verantwoordelijk voor dat elke gegevensverwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele verklaring is te vinden op onze website. We raden de gebruiker aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat hij van de wijzigingen op de hoogte blijft. Voortdurend gebruik van onze producten en diensten of bezoek aan onze websites houdt in dat de gebruiker de gewijzigde verklaring heeft gelezen.

2. Aertery als verantwoordelijke

Aertery is verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens van de gebruikers indien Aertery zelf het doel en middelen vaststelt van de gegevensverwerking. Voorbeelden hiervan zijn gegevensverwerkingen voor marketingdoeleinden of in het kader van het aanbieden van haar producten en diensten.

3. Aertery als verwerker

Aertery sluit met haar opdrachtgevers een overeenkomst om geldvorderingen te incasseren bij de debiteuren van de opdrachtgevers van Aertery.

Voor dit doel verwerkt Aertery gegevens van opdrachtgevers en de debiteuren van haar opdrachtgevers. Dikwijls stellen de opdrachtgevers van Aertery het doel en de middelen van de verwerking van de gegevens vast; in die gevallen zijn de opdrachtgevers de verantwoordelijken. Indien en voor zover Aertery in die situaties  gegevens verwerkt ten behoeve van haar opdrachtgevers, is Aertery verwerker en sluit zij met betreffende verantwoordelijken een verwerkersovereenkomst.

4. Doeleinden en grondslagen van gegevensverwerkingen

Aertery verwerkt gegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en op basis van de grondslagen, zoals hierna omschreven:

4.1 Incassowerkzaamheden

De primaire doelstelling van Aertery is om namens haar opdrachtgevers geldvorderingen te incasseren. Aertery schrijft de debiteuren aan met als doel dat zij hun schulden jegens de opdrachtgevers van Aertery voldoen. In dit kader vinden onder meer de volgende (verwerkings)activiteiten plaats:

a Sluiten, opslaan en uitvoeren van de overeenkomst van opdracht

b Openen en beheer van incassodossier

c Overdragen van een dossier aan bijvoorbeeld een advocaat

d Overdragen van een dossier aan een verhaalsinformatiepartij

e Uitwinnen, waaronder het incasseren van facturen, van een debiteurenportefeuille

Aertery verwerkt zowel gegevens van haar opdrachtgevers als van de debiteuren van haar opdrachtgevers. De grondslag voor het verwerken van de gegevens voor dit doeleinde, is noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst (voor zover de gebruiker partij is bij de overeenkomst) of gerechtvaardigd belang.

4.2 Administratieve of fiscale doeleinden

Administratieve of fiscale doeleinden richting onder meer de Belastingdienst, bijvoorbeeld ten aanzien van de omzet die we behalen met onze incassowerkzaamheden. De grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijkheid om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of gerechtvaardigd belang.

4.3 Bezoek aan websites en apps

Bezoek van de gebruiker aan websites of apps van Aertery. De grondslag voor het verwerken van gegevens hangt af van het doeleinde. Zie verder paragraaf 7 over cookies.

4.4 Aanschaffen of bestellen van producten en diensten

Het aanschaffen of bestellen van producten en diensten van Aertery. Een hiermee samenhangend doeleinde betreft de betalingen voor producten en diensten. De grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.5 Aanmaken, gebruik en beheer van een account

Aanmaken, gebruik en beheer van een account in verband met het aanschaffen of bestellen van producten en diensten van Aertery. De grondslag voor het verwerken van gegevens voor dit doeleinde is noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.6 Verzoeken om informatie, vragen en/of klachten

Verzoeken aan Aertery om informatie, vragen en/of klachten. De grondslag voor het verwerken van gegevens hangt af van het doeleinde. De grondslag kan betreffen noodzakelijkheid voor uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang of nakoming van wettelijke verplichtingen.

4.7 Direct marketing

Het versturen van commerciële communicatie aan onze opdrachtgevers (direct marketing) in het kader van bijvoorbeeld nieuwe of gewijzigde producten en/of diensten. Denk aan nieuwsbrieven, e-mailmarketing, geadresseerde post, flyers of advertenties. Het kan ook gaan om activiteiten die voor onze gebruikers interessant kunnen zijn. Als wij de elektronische contactgegevens van een gebruiker hebben gekregen in het kader van de verkoop van onze producten en diensten, mogen wij deze contactgegevens zonder verdere toestemming gebruiken voor het versturen van commerciële communicatie voor ‘eigen gelijksoortige producten en diensten’. De gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor marketing. De grondslag voor het verwerken van de (onderliggende) gegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd belang.

5. Gegevens die Aertery verwerkt

Aertery zorgt ervoor dat de gegevens die zij verwerkt toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden, zoals onder paragraaf 4 beschreven. Aertery verwerkt geen bijzondere gegevens, tenzij zij voldoet aan een wettelijke uitzondering om dit te mogen doen, zoals voorafgaande expliciete toestemming. Aertery verwerkt de volgende categorieën gegevens:

5.1 Incassowerkzaamheden

Voor incasso-opdrachten verwerkt Aertery gegevens van (a) haar opdrachtgevers, zoals naam, telefoonnummer en adres van contactpersonen en (b) de debiteuren van haar opdrachtgevers, zoals bankrekeningnummers, naam, adres en woonplaats. Voor opdrachten waarbij het debiteurenbeheer wordt uitbesteed aan Aertery, verwerkt Aertery lijsten waarop gegevens van debiteuren staan vermeld, zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummers en/of telefoonnummers. Verder maakt Aertery voor het behandelen van incasso-opdrachten gebruik van uittreksels van de Kamer van Koophandel, waarin onder meer voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, geboortedatum en/of geboorteplaats van natuurlijke personen kunnen voorkomen.

5.2 Administratieve of fiscale doeleinden

Voor administratieve of fiscale doeleinden richting onder meer de Belastingdienst worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt, zoals een rekeningnummer of naam van de gebruiker.

5.3 Bezoek aan websites en apps

Bij een bezoek aan de websites of apps kunnen de servers van Aertery of derden gegevens opslaan. Het gaat hier om bezoekgegevens. Onder ‘bezoekgegevens’ vallen onder meer URL, IP-adres, browsertype, taal van de browser, datum, tijd van het bezoek en gegevens met betrekking tot klik- en gebruiksgedrag. Zie verder paragraaf 7 over cookies.

5.4 Aanschaffen of bestellen van producten en diensten

Om producten en diensten aan te schaffen of te bestellen, moet de gebruiker voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en/of bankrekeningnummer verstrekken.

5.5 Aanmaken, gebruik en beheer van een account

Om een account aan te maken voor de websites of apps, moet een gebruiker zijn voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam verstrekken. Gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt door Aertery. De gebruiker kan vervolgens zelf zijn wachtwoord wijzigen.

5.6 Verzoeken om informatie, vragen en/of klachten

Voor een verzoek om informatie, vragen en/of klachten verwerkt Aertery de voor dat doel door gebruiker verstrekte gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

5.7 Direct marketing

Voor commerciële communicatie aan onze klanten (direct marketing) verwerkt Aertery gegevens, zoals e-mailadres, voornaam, achternaam, adres en/of telefoonnummer.

6. Derden die gegevens verwerken

Aertery schakelt voor het uitvoeren van haar producten en diensten derden in. Voor zover deze derden gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van Aertery, doen zij dit als verwerker. Aertery sluit met die derden een verwerkersovereenkomst waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en rechten van de gebruikers worden geregeld.

Gegevens kunnen in sommige gevallen worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). De hoofdregel is dat dit alleen is toegestaan als een land een passend beschermingsniveau biedt. Als er geen passend beschermingsniveau in een land buiten de EER is, zorgen wij voor passende waarborgen zodat de gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wat betreft gegevensuitwisseling met de Verenigde Staten zullen wij altijd zaken proberen te doen met bedrijven die zijn gecertificeerd onder het EU-VS- Privacyshield. Dit is een overeenkomst die de bescherming regelt van gegevens van EU-burgers die in de Verenigde Staten worden verwerkt. De Europese Commissie heeft deze overeenkomst (voorlopig) goedgekeurd. Amerikaanse bedrijven kunnen hun certificering indienen bij het United States Department of Commerce. Als de certificering wordt goedgekeurd, mogen wij gegevens uitwisselen met het betreffende bedrijf in de Verenigde Staten. Als dit niet mogelijk is, vallen we terug op het sluiten van de hiervoor genoemde modelcontracten.

Als er ook geen passende waarborgen zijn in een land buiten de EER, zullen wij gegevens alleen doorgeven als sprake is van een wettelijke uitzondering. Voorbeelden hiervan zijn uitdrukkelijke toestemming of als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Als de gebruiker wil weten welke waarborgen we inzetten om gegevens te beschermen en waar die zijn te raadplegen, kan de gebruiker contact opnemen met ons.

Categorieën derden

Logistieke en operationele doeleinden. Je kunt denken aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails

IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van je gegevens

Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we wettelijk verplicht zijn of er een andere grondslag is,  verstrekken we de noodzakelijke gegevens aan deze partijen

 

7. Cookies

7.1 Functionele cookies

Aertery maakt alleen gebruik van cookies met als uitsluitend doel de communicatie over internet uit te voeren of die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten aan de gebruiker te kunnen leveren (functionele cookies). Voor deze cookies vraagt Aertery geen voorafgaande toestemming. Deze toestemming is ook niet wettelijk vereist.

7.2 Overzicht gebruikte cookies

Namen

Soort

Doel

Bewaartermijn

Link naar externe privacyverklaring

Aertery-sessie

Functionele cookies

Tijdelijke informatieopslag van sessie van gebruiker

Na sessie

N/A

 

8. Links naar andere partijen

Op de websites en apps van Aertery kunnen links naar websites en/of apps van andere partijen voorkomen. Wanneer gebruikers de websites en/of apps van andere partijen bezoeken, zijn de verklaringen van die partijen van toepassing. Aertery is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop andere partijen met gegevens van gebruikers omgaan of voor de cookies die worden gebruikt door die partijen.

In de gevallen waarin derden, waaronder mediabureaus en advertentienetwerken, voor eigen doeleinden en met eigen middelen gegevens verwerken, doen zij dat als verantwoordelijken. Zo bouwen zij bijvoorbeeld zelf profielen op op basis van het gedrag van gebruikers op de websites waar mediabureaus en advertentienetwerken advertentieruimte inkopen. Deze profielen worden vervolgens aan adverteerders verkocht om op te (re)targeten.

Aertery is noch direct, noch indirect aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden, waaronder andere verantwoordelijken.

9. Rechten van de gebruiker

9.1 Algemeen

Hierna wordt uitgelegd wat de rechten van de gebruiker zijn met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens door Aertery. Voor ieder verzoek kan de gebruiker een verzoek doen aan Aertery via debiteuren@aertery.com, info@aertery.com of per post. Zie ook paragraaf 1 en 13 voor onze contactgegevens.

Indien wettelijk toegestaan kan Aertery ter identificatie verzoeken een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken. Daarbij kunnen portretfoto en BSN-nummer worden afgeschermd. De kopie van het legitimatiebewijs zal onmiddellijk worden verwijderd na identificatie.

Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de gebruiker toestemming van zijn of haar ouder(s) of voogd(en) nodig om gegevens te verstrekken aan Aertery. Aertery zal in dat geval vragen om toestemming van ouder(s) of voogd(en). Zij kunnen altijd de aan Aertery verstrekte gegevens (laten) aanpassen, afschermen of verwijderen.

9.2 Recht op informatie

We zijn verplicht om de gebruiker te informeren over onze identiteit, welke gegevens we van de gebruiker verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie wij gegevens verstrekken. Al deze informatie kan de gebruiker vinden in deze verklaring. Als de gebruiker meer informatie wil hebben, zullen wij die in principe kosteloos verstrekken.

9.3 Recht op inzage

De gebruiker heeft het recht op inzage in zijn gegevens. Zo heeft de gebruiker het recht om van Aertery uitsluitsel te verkrijgen of wij gegevens van de gebruiker verwerken, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen gegevens worden verstrekt, wat de bewaartermijnen zijn en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens (als de gegevens niet van de gebruiker afkomstig zijn). De gebruiker hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in de eigen gegevens van de gebruiker.

9.4 Recht op rectificatie

De gebruiker kan Aertery vragen zijn gegevens direct te laten rectificeren. De gebruiker heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een brief aan Aertery te sturen.

9.5 ‘Recht om vergeten te worden’

In bepaalde gevallen zijn we verplicht om op verzoek van de gebruiker gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Denk aan gevallen waarin gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt of als de gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken en er geen andere grondslag is voor de verwerking. Indien en voor zover Aertery gegevens heeft gedeeld met andere partijen, en verplicht is om gegevens te verwijderen, zal zij alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen dat koppelingen en kopieën van gegevens ook worden verwijderd.

Het ‘recht om vergeten te worden’ staat tussen aanhalingstekens. We mogen namelijk niet altijd alle gegevens van de gebruiker verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims. We maken dus altijd een afweging als er dergelijk verzoek wordt gedaan.

9.6 Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft in principe het recht om de verwerking van zijn gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als de gebruiker het niet eens is met de juistheid van zijn gegevens.

9.7 Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van de gegevens van de gebruiker op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking. Aertery zal informatie verstrekken over deze ontvangers als de gebruiker hierom verzoekt.

9.8 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens. De gebruiker heeft dit recht slechts met betrekking tot gegevens die hij zelf aan Aertery heeft verstrekt én als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij de gebruiker zelf partij is. De ‘overdraagbaarheid van gegevens’ houdt in dat de gebruiker aan Aertery een verzoek kan doen om zijn gegevens te ontvangen. Vervolgens kan de gebruiker deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Ook kan de gebruiker zijn gegevens doorgeven aan een ander bedrijf of aan Aertery vragen dat voor de gebruiker te doen.

9.9 Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heeft de gebruiker het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat toestemming is ingetrokken, zal Aertery ervoor zorgen dat zij de verwerking van de gegevens voor dat doeleinde staakt. Wel blijft de verwerking van de gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

9.10 Recht van bezwaar

De gebruiker heeft in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Na het bezwaar zal Aertery in principe de verwerking van gegevens stoppen.

Los hiervan kan de gebruiker gemakkelijk en kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven. Zo kan de gebruiker onderaan al onze e-mails klikken op ‘afmelden’ of ons mailen op info@aertery.com met een verzoek daartoe. Daarna zullen wij het betreffende e-mailadres niet meer gebruiken.

Voor bezwaar tegen het plaatsen of uitlezen van cookies of het verwijderen van cookies moet de gebruiker de instellingen of Help-functie van de browser raadplegen. Sommige functies op de websites en apps werken mogelijk niet meer als geen cookies meer kunnen worden geplaatst of uitgelezen. Indien een gebruiker hierover meer informatie wil hebben, kan hij contact opnemen via info@aertery.com. Let erop dat de cookie-instellingen apart voor elke browser en computer moeten worden aangepast. Als de gebruiker de cookies van specifieke partijen wil uitzetten, kan dat via www.youronlinechoices.com.

9.11 Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter

Als de gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn gegevens inbreuk maakt op de wet kan hij contact opnemen met ons. De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om naar de rechter te stappen.

9.12 Beperkingen van rechten

Soms kunnen wij de rechten van de gebruiker beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

10. Bewaartermijnen

Aertery bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor Aertery de gegevens verwerkt. Daarna zal Aertery de gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij Aertery bepaalde gegevens langer nodig heeft voor een andere doeleinde. Als dat het geval is, heeft Aertery daarvoor een grondslag en zal zij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde.

Een voorbeeld is dat Aertery veel documenten, waarin gegevens kunnen voorkomen, voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden of voor doeleinden die bijvoorbeeld de Belastingdienst vaststelt. Dikwijls is de bewaartermijn  5 of 7 jaar na een bepaalde gebeurtenis. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen. Na de wettelijke bewaartermijnen zal Aertery de gegevens verwijderen of anonimiseren.

Voor de bewaartermijnen van de cookies verwijst Aertery naar het cookieschema hiervoor.

11. Beveiliging

Aertery neemt de beveiliging van je gegevens zeer serieus. Daarom heeft Aertery passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat de gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. Aertery heeft bij haar beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van de gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van je gegevens.

Deze maatregelen betreffen onder meer opslag van gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord en betaling(sopdracht)en aan Aertery via een encryptie-protocol (SSL, TLS of vergelijkbaar). Hoewel aan de verwerking van gegevens altijd risico’s zijn verbonden, zal Aertery haar beveiligingsmaatregelen steeds blijven reviewen en updaten.

Verder heeft Aertery ervoor gezorgd dat alleen medewerkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben gegevens kunnen inzien voor specifieke doeleinden.

12. Datalekken

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (hierna: datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van gebruikers, zijn we verplicht het datalek ook aan de gebruikers te melden.

Er is onder meer sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident, zoals een hack in onze systemen, gegevens verloren zijn gegaan of als we onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kunnen uitsluiten.

Mocht een gebruiker een beveiligingsincident of datalek aantreffen op onze websites of apps, dient hij dit onmiddellijk te melden door een e-mail te sturen aan info@aertery.com of te bellen naar 088 1001600.

13. Contactgegevens van Aertery

Voor vragen, suggesties of klachten over deze verklaring of gegevensverwerkingen, kan contact worden opgenomen met Aertery via info@aertery.com of per post aan Westblaak 96 te (3012 KM) Rotterdam.

14. Begrippenlijst

Hieronder volgt uitleg van enkele begrippen die in deze verklaring worden gebruikt zonder beginhoofdletter (tenzij anders vermeld). De enkelvoudsvorm, meervoudsvorm en vervoegingen van elk begrip kunnen door elkaar worden gebruikt in de verklaring.

14.1 Anonimiseren

Dit is een onomkeerbaar proces om ervoor te zorgen dat gegevens niet meer herleidbaar zijn naar betrokkenen. Betrokkenen zijn natuurlijke personen (individuen) waarvan gegevens worden verwerkt. In deze verklaring kan daaronder ook de  ‘gebruiker’ vallen.

14.2 Apps

Alle applicaties en platforms van Aertery.

14.3 Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is onze nationale toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. Zij beoordeelt of organisaties gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

14.4 Bijzondere gegevens

Persoonsgegevens ter zake van onder meer iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven.

14.5 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een server naar een browser stuurt als de producten en diensten worden gebruikt. Cookies onthouden de gegevens die een gebruiker invult voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de producten en diensten op de gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat gegevens opnieuw worden ingevuld. Naast cookies kan Aertery ‘vergelijkbare technieken’ gebruiken, zoals JavaScripts, tracking pixels en web beacons. Dit zijn technieken ervoor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen, kan opslaan en vervolgens kan versturen. In deze verklaring worden cookies en vergelijkbare technieken samen aangeduid als ‘cookies’.

14.6 Gebruikers

Alle (potentiële) opdrachtgevers van de producten en diensten van Aertery waarvan gegevens worden verwerkt. Onder gebruikers vallen ook de bezoekers van de websites en apps van Aertery en ontvangers van de nieuwsbrief.

14.7 Gegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Voorbeelden zijn naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s, gegevens ter zake van tracking, commerciële, advertentiecookies en financiële data. In deze verklaring worden persoonsgegevens aangeduid met ‘gegevens.’

14.8 Grondslagen

Om rechtmatig gegevens van de gebruiker te kunnen verwerken, heeft Aertery een wettelijke grondslag nodig. Dit is de basis die de wet biedt om gegevens van de gebruiker te mogen verwerken. Hierna komen de grondslagen aan de orde die voor ons het meest van belang zijn:

Toestemming

Een van de grondslagen voor het verwerken van gegevens is voorafgaande toestemming van de gebruiker voor een of meer specifieke doeleinden. ‘Toestemming’ is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de gebruiker door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling gegevensverwerking accepteert.  Maar toestemming is niet de enige grondslag om gegevens te mogen verwerken. Andere, even zo belangrijke grondslagen om zónder toestemming gegevens van de gebruiker te mogen verwerken zijn de volgende:

Noodzakelijkheid voor uitvoering van de overeenkomst

De gegevensverwerking is noodzakelijk om op verzoek van de gebruiker vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen of ter uitvoering van enige overeenkomst tussen de gebruiker en Aertery. Zo moeten wij gegevens verwerken als een gebruiker producten of diensten van Aertery afneemt.

Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Aertery rusten. Hieronder vallen verplichtingen richting de belastingdienst en UWV.

Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Aertery of een derde, tenzij de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van gegevens verplichten van de gebruiker, zwaarder wegen dan onze belangen. We spreken in deze verklaring kort gezegd over ‘gerechtvaardigd belang’. Om ons te kunnen beroepen op deze grondslag, zullen wij eerst bepalen of er gerechtvaardigde belangen zijn. Denk aan verwerkingen die vallen onder onze normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van Aertery. Vervolgens vragen wij ons af of we met minder gegevens of via een minder ingrijpende weg hetzelfde resultaat kunnen bereiken. Ook zal Aertery een balanstest uitvoeren. Dit betekent dat we de belangen en rechten van de gebruiker afwegen ten opzichte van die van ons. Als we tot het besluit komen dat onze belangen zwaarder wegen dan die van de gebruiker, zullen wij ons beroepen op deze grondslag.

14.9 Ontvanger

Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie gegevens worden verstrekt.

14.10 Producten en diensten

Alle producten en diensten die Aertery levert of verleent aan een gebruiker. Op de producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van Aertery van toepassing. Klik hier voor de algemene voorwaarden. Aertery behoudt zich het recht voor de producten en diensten op elk moment aan te passen. Onder producten en diensten vallen ook alle websites en apps van Aertery.

14.11 Verantwoordelijke

Organisatie die doel en middelen bepaalt voor de verwerking van gegevens. Zo is Aertery verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden.

14.12 Verwerken

(Een geheel van) bewerkingen met betrekking tot (een geheel van) gegevens, al dan niet geautomatiseerd. Voorbeelden zijn verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, inzien, delen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en verwijderen van gegevens.

14.13 Verwerker

Organisatie die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt.

14.14 Verwijderen

Wissen van gegevens zodat zij noch direct, noch indirect kunnen worden teruggehaald.

14.15 Websites

Alle websites waarvan Aertery eigenaar of domeinnaamhouder is, die Aertery op enige manier controleert of exploiteert, waaronder maar niet beperkt tot aertery.com, aertery.nl en voorkomincasso.nl.

© 2020 Aertery

Wij gebruiken cookies om het bezoeken van onze website gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken.
Voor meer informatie kun je ons Cookiebeleid doorlezen.